Disclaimer

Inhoud
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.altenavloeren.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Altena Vloeren. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Links
Op onze website staan bepaalde (hyper)links die leiden naar websites van derden. Deze sites zijn bedoeld ter informatie en zijn geen eigendom van Altena Vloeren.
Altena Vloeren kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die je invoert worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor xij aan Altena Vloeren zijn verstrekt. Dit houdt in dat Altena Vloeren zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Altena Vloeren. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Altena Vloeren is het niet toegestaan tekst, fotomsteriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Altena Vloeren.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaat zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormer nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Altena Vloeren te mogen claimer of te veronderstellen.
Altena Vloeren streeft naar een zo actueel mogelijke website, Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.